Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 ΟΚΤ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορεστιάδα, 20 Οκτ 2014

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του  Δ.Σ. του ΠΣΑΕΜΘ.

Εύχονται Χρόνια Πολλά, με την ευκαιρία της ημέρας εορτασμού της μνήμης του Μεγαλομάρτυρα Αγ. Αρτεμίου,  σε όλα τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που αγωνίζονται καθημερινά για την προστασία των Πολιτών.Για το ΔΣΠαναγιώτου Δημητριος                          Καραγιάννης Χαράλαμπος
    Προόεδρος                                                      Γραμματέας

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύνδεσμο Αποστράτων Βορείου Έβρου


Με την υπ΄ αριθμό 137/513/71/16 Σεπ 2011 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδος, ιδρύθηκε ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Βορείου Έβρου» με σκοπό την δημιουργία αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και κοινωνική δράση.
Αφού συνήλθαν εν απαρτία, τα εκλεγέντα Μέλη των  Οργάνων Διοικήσεως του Συνδέσμου, που εξελέγησαν με τις αρχαιρεσίες της 6ης Οκτωβρίου 2014 και αφού έλαβαν υπόψη το Καταστατικό του Συλλόγου, προέβησαν στην κατανομή αξιωμάτων, όπως παρακάτω:
α. Διοικητικό Συμβούλιο

1.   Δαλαμαγκίδης Βασίλειος,   Υπτγος ε.α, Πρόεδρος
2.   Ζαρζούλης Στέφανος,  Τχης ε.α, Αντιπρόεδρος
3.   Καραγκιοζούδης  Χαράλαμπος,  Άνχης ε.α, Γεν. Γραμματέας
4.   Κουμουσίδης Χαράλαμπος, Τχης ε.α, Ταμίας
5    Γκαϊντατζής Δημήτριος,  Άνχης ε.α,  Α΄ Τακτικό Μέλος
6.   Χατζής Βασίλειος,  Τχης ε.α,  Β΄ Τακτικό Μέλος,                    
7.   Παναγιώτου Δημήτριος, Ανθστής ε.α, Γ΄ Τακτικό μέλος         

β. Ελεγκτική Επιτροπή

Πασιάς Νικόλαος, Άνχης ε.α,     Πρόεδρος
Παπαδάκης Βασίλειος, Τχης ε.α, Γραμματέας
Σιβούδης Ευάγγελος,  Τχης ε.α Τακτικό Μέλος

Για   το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός   Γραμματέας
Δαλαμαγκίδης Βασίλειος                      Καραγκιοζούδης Χαράλαμπος
Υπτγος ε.α                                                              Άνχης ε.α

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Αποτελέσματα απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΣ με φυσική παρουσία

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι με την ολοκλήρωση της απογραφής προέκυψαν τα εξής: 
ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΑΝ
ΘΑΝΟΝΤΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ (ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ)
676 άτομα
84
17 με Φυσική Παρουσία.
67 με Υπεύθυνη Δήλωση.
199 άτομα
1 άτομο
392 άτομα
1.414 άτομα
612
98 με Φυσική Παρουσία.
514 με Υπεύθυνη Δήλωση.
150 άτομα
7 άτομα
645 άτομα
2.090 άτομα
696 άτομα
349 άτομα
8 άτομα
1.037 άτομα
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
     α.    Την οριστική διαγραφή:
           (1)   Των 349 (199 + 150) μερισματούχων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν από την «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» (325 άτομα), μέσω πιστοποίησης από το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Δνσης Παροχών/Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων (24 άτομα) με συγγενικά των αποβιωσάντων μερισματούχων πρόσωπα και με την υποχρέωση αποστολής στο Ταμείο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.
              (2)   Των 8 (1 + 7) μερισματούχων, λόγω διακοπής της μερισματοδότησής τους από διάφορες αιτίες (τέλεση γάμου, ενηλικίωση -αποπεράτωση σπουδών, διακοπή σύνταξης, κλπ).
   β.   Την αναζήτηση, με κάθε νόμιμο μέσο των ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς νόμιμη αιτία από συνδικαιούχους λογαριασμού ή κληρονόμους μερισματούχων ή λόγω της υποχρέωσης διακοπής της μερισματοδότησης λόγω γάμου, ενηλικίωσης - αποπεράτωσης σπουδών, διακοπής συνταξιοδότησης, κλπ.
   γ.   Την άσκηση εκτός της αγωγής και μήνυσης κατά των υπαιτίων δραστών του εγκλήματος της απάτης σε όσες περιπτώσεις η παραπάνω συμπεριφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει πράξη κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ επάγγελμα, σε διαφορετική περίπτωση:
          (1)   Την άσκηση αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων (Ειρηνοδικείο, Διαδικασία Μικροδιαφορών), εάν τα οφειλόμενα ανέρχονται μέχρι του ποσού των επτακοσίων ευρώ (700,00 €).
        (2)  Την αποστολή επιστολής στους υπόχρεους από την Δνση Παροχών/Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων σε συνεργασία με τη Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου, εάν τα οφειλόμενα ανέρχονται μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00 €) και αν δεν ανταποκριθούν να εξοφλήσουν την αποστολή εξώδικης δήλωσης ανάλογα με την περίπτωση.
   δ.  Την παροχή εξουσιοδότησης στον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ για την υποβολή μήνυσης κατά των συνδικαιούχων λογαριασμών ή κληρονόμων, καθώς και κατά αυτών που είχαν υποχρέωση διακοπής του μερίσματος λόγω τέλεσης γάμου, ενηλικίωσης - αποπεράτωσης σπουδών, διακοπής της σύνταξης, κλπ, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
      «Παρέχει την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα/ εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, όπως σε κάθε μια από τις άνωθεν αναφερόμενες περιπτώσεις της συνημμένης Κατάστασης (Δ4) και κατά τις άνωθεν ειδικότερες διακρίσεις εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε αρχής, ως και ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καταθέτει μήνυση και αγωγή για το αδίκημα της τελεσθείσας σε βάρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού απάτης κατά παντός υπευθύνου, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών και του αρμοδίου Ποινικού Δικαστηρίου κατά την αρχική συζήτηση εκάστης υποθέσεως ή/και σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή συζήτηση αυτής και δηλώνει για λογαριασμό του Ταμείου παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης, που υπέστη το Ταμείο από την παράνομη πράξη, η οποία συνίσταται στην προσβολή του κύρους, της φήμης και της αξιοπιστίας του, για το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ, με επιφύλαξη δικαιωμάτων για κάθε έναν εκ των υπαιτίων, προτείνει μάρτυρες, προσκομίζει και επικαλείται έγγραφα και άλλες αποδείξεις, υποβάλει ενστάσεις, αιτήσεις και υπομνήματα, ασκεί και υποστηρίζει ένδικα μέσα και βοηθήματα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση σε βάρος των κατηγορουμένων/εναγομένων, ανακαλεί τις εγκλήσεις, παραιτείται από τα δικόγραφα και δικαιώματα επί των αγωγών, συμβιβάζεται, δηλώνει την πλήρη ικανοποίηση του Ταμείου, λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων εκ των σχηματισθησομένων δικογραφιών, ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων και γενικά ασκεί ελεύθερα και κατά την κρίση του όλα τα δικαιώματα του εγκαλούντος και ενάγοντος για λογαριασμό του Ταμείου και ενεργεί στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής οτιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται για την περαίωσή της, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν Πρακτικό.
     Τέλος, του παρέχει την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση να διορίζει έναν ή περισσότερους εκ των συνεργαζόμενων με το Ταμείο Δικηγόρους ως Πληρεξουσίους και Αντικλήτους, παρέχοντάς τους κατά περίπτωση όλες ή ορισμένες εκ των ανωτέρω εντολών, οι οποίοι θα αναλάβουν τη νομική εκπροσώπηση του Ταμείου σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση».
    ε.   Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), καθώς και την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
  στ.   Την υποβολή του παρόντος στο ΓΕΣ/ΔΟΙ για την ενημέρωση της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ επί των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας απογραφής, καθώς και επί των ενεργειών που πρόκειται να αναλάβει το Ταμείο για την διεκδίκηση των συμφερόντων του.
    ζ.   Την υιοθέτηση της παρούσας σε κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση που ήθελε προκύψει στο μέλλον.
   η.  Την εξουσιοδότηση του Γενικού Δντή για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης, μετά την υπογραφή του Πρακτικού.Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΣΑΕΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  16 ΟΚΤ.2014


Για οσους συναδελφους αποστρατευτηκαν και ελαβαν το εφαπαξ τους  με την επιπροσθετη κρατηση 2% υπερ ΕΛΟΑΣ,εχει ξεκινησει νεα ομαδικη αγωγη,για την διεκδικηση της αδικης  αυτης κρατησης.Η πρωτη ομαδικη αγωγη εχει κατετεθει την 29 Ιουλιου 2014 στο Διοικητικο Πρωτοδικειο Αθηνων.
Πληροφοριες  για την συμετοχη στη νεα ομαδικη αγωγη  ,για οσους δεν προλαβαν να μπουν στην πρωτη αγωγη θα βρειτε στον συλλογο μας.

Εκ του ΔΣ 

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Επιστολή Αξκου ε.α. πρός Δκτή ΚΕΥΠΤο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενεργών Αξκών είναι καθαρά Στρατιωτικοί, και ένα μέρος που δυστυχώς φέρουν μεν βαθμό, αλλά διατηρούν την ιδιότητα του ένστολου. Υπάρχουν μερικοί. Κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα μέχρι να αφομοιωθούνε με τους υπολοίπους Στρατιωτικούς και ίσως έτσι τα ΜΜΕ και τα τουρκοκάναλα της TV θα πάψουν και την ορολογία ΕΝΣΤΟΛΟΣ, μια ορολογία που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με Αξιωματικό-Υπαξιωματικό. Με τη συνημμένη επιστολή προς τον Δκτή του ΚΕΥΠ δε περιμένω να λάβω κάποια απάντηση από τον ίδιο για την εμπάθεια που έδειξε στους αποστράτους, αλλά μη νομίζει ότι δε θα λαμβάνει τα δέοντα διαδικτυακά
(Λγος (ΕΑ) Τσιαρδακάς Γεώργιος)πηγη:staratalogia.blogspot.gr